Dekorativ bild

3-1403

Såld 32,5 m2
B 3
4 1 966 kr
1 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild