Dekorativ bild

3-1402

Såld 81 m2
B 3
4 4 455 kr
3 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild