Dekorativ bild

3-1303

Såld 67,5 m2
B 3
3 3 731 kr
3 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild