Dekorativ bild

2-1603

Ledig 54,5 m2
A 2
6 3 147 kr
2 4 550 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild