Dekorativ bild

2-1601

Ledig 45 m2
A 2
6 2 599 kr
2 3 910 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild