Dekorativ bild

2-1303

Ledig 74,5 m2
A 2
3 4 098 kr
3 4 880 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild