Dekorativ bild

2-1202

Ledig 37 m2
A 2
2 2 239 kr
1 2 780 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild