Dekorativ bild

2-1201

Ledig 52 m2
A 2
2 3 003 kr
2 3 710 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild