Dekorativ bild

2-1103

Ledig 74 m2
A 2
1 4 098 kr
3 4 830 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild