Dekorativ bild

1-1702

Ledig 89 m2
A 1
7 4 699 kr
4 6 800 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild