Dekorativ bild

1-1602

Ledig 101,5 m2
A 1
6 5 359 kr
4 7 260 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild