Dekorativ bild

1-1401

Ledig 93 m2
A 1
4 4 937 kr
4 6 720 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild