Dekorativ bild

1-1103

Ledig 75 m2
A 1
1 4 125 kr
3 4 800 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild