Dekorativ bild

1-1101

Ledig 93,5 m2
A 1
1 4 937 kr
4 6 390 000 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild